กิจกรรมเครือข่ายฮีโมฟีเลียภาคใต้
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในเครือข่ายฮีโมฟีเลียภาคใต้
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลฮีโมฟีเลีย และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเครือข่ายฮีโมฟีเลียภาคใต้