ชมรมโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทยเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยมาโดยตลอดทางคณะกรรมการชมรมฯ เห็นว่าทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ทั้งในด้านการหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษา และยังเป็นทักษะที่ติดตัวให้กับผู้ป่วยสามารถนำไปใช้กับการเรียน การทำงานได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วยยังสามารถเป็นตัวแทนของชมรมฯ ในการประชุมนานาชาติ นำความรู้กลับมาพัฒนาชมรมฯ ให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยเมื่อเรียนได้ครบตามหลักสูตรและประเมินผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น