รายนามโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนผู้ป่วยฮีโมฟีเลียสิทธิประกันสังคม
 
ชื่อโรงพยาบาล                                             จังหวัด
 
1.รพ.ราชวิถี                                                  กรุงเทพฯ
2.รพ.รามาธิบดี                                             กรุงเทพฯ
3.รพ.พระมงกุฏเกล้า                                     กรุงเทพฯ
4.รพ.ศิริราช                                                  กรุงเทพฯ
5.รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย                กรุงเทพฯ
6.รพ.เลิศสิน                                                 กรุงเทพฯ
7.รพ.วชิรพยาบาล                                        กรุงเทพฯ
8.รพ.เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์                     นนทบุรี
9.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์                     เชียงราย
10.รพ.ลานนา                                               เชียงใหม่
11.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่                       เชียงใหม่
12.รพ.น่าน                                                   น่าน
13.รพ.ลำปาง                                                ลำปาง
14.รพ.พุทธชินราช                                        พิษณุโลก
15.รพ.นครปฐม                                            นครปฐม
16.รพ.เจ้าพระยายมราช                               สุพรรณบุรี
17.รพ.สระบุรี                                                สระบุรี
18.รพ.พระนารายณ์มหาราช                         ลพบุรี
19.รพ.ราชบุรี                                                ราชบุรี
20.รพ.ขอนแก่น                                             ขอนแก่น
21.รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     ขอนแก่น
22.รพ.กาฬสินธุ์                                             กาฬสินธุ์
23.รพ.สัมประสิทธิประสงค์                            อุบลราชธานี
24.รพ.ชลบุรี                                                  ชลบุรี
25.รพ.ระยอง                                                 ระยอง
26.รพ.พระปกเกล้า                                        จันทบุรี
27.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร                        ปราจีนบุรี
28.รพ.หาดใหญ่                                            สงขลา
29.รพ.สงขลานครินทร์                                  สงขลา
30.รพ.กระบี่                                                  กระบี่
31.รพ.วชิระ ภูเก็ต                                         ภูเก็ต