เป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้วที่ได้มีการจัดตั้งชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเรามีสมาชิกมากกว่า 700 คน
จากทั่วประเทศ มีเครือข่ายตามภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีเครือข่ายผู้ป่วยส่วนกลางที่กรุงเทพฯ
ในการประสานการทำงานกับมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ที่มี ศ.พลโท พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล เป็นประธานมูลนิธิฯ

รายนามกรรมการชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย

อาจารย์มณฑล สุวรรณนุรักษ์ ประธาน
คุณเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ รองประธาน
คุณลัดดาวัลย์ อัครพัฒนานุกูล เลขานุการ
คุณพงษ์ศักดิ์ เหรัญญิก
คุณพิเศษ รักเดช ปฏิคม
คุณศรีสุภา แก้วประพาฬ กรรมการ
คุณวันทา กรรมการ
คุณนาวิน ปักจะโก กรรมการ
คุณสายันต์ ฉิมประดิษฐ์ กรรมการ
คุณขจรศักดิ์ กรรมการ
   

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายผู้ป่วย 

ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
FB: Thai Hemophilia Patient Club
Email: info.thpc@gmail.com
Call: 022011222