วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ ข้อมูลให้แก่เครือข่าย/กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคค่าใช้จ่ายสูงต่างๆ   
   ในการดูแลสุขภาพป้องกันโรคของตนเอง และเพื่อนผู้ป่วยแบบเพื่อนช่วยเพื่อน รวมทั้งเรื่องการดูแล 
   ป้องกันโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน และสามารถถ่ายทอดต่อได้
2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและอาสาสมัครในชุมชน ร่วมมือกับหน่วยบริการและท้องถิ่นในการดูแล
   ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ โดยใช้
   ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม และจากการประสานความร่วมมือ
3. เพื่อให้เกิดระบบบริการที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการพัฒนาระบบ
   อย่างยั่งยืนสามารถขยายผลต่อไปได้
 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคไต 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคฮีโมฟีเลีย โรคพบยาก และกลุ่มคนพิการ