การสมัครโครงการรับแฟคเตอร์บริจาค

เนื่องจากแฟคเตอร์แปดเข้มข้นที่ใช้รักษาโรคฮีโมฟีเลียมีราคาสูง โครงการโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงโรคฮีโมฟีเลียของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดสรรแฟคเตอร์เข้มข้นจานวนหนึ่งสำหรับรักษาเมื่อเริ่มมีอาการเลือดออกง่ายหรือให้เพื่อป้องกันอาการเลือดออกในขนาดต่ำสำหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่ลงทะเบียนในโครงการโรคฮีโมฟีเลียทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณปีละ 200 ล้านบาท แต่ปริมาณแฟคเตอร์แปดเข้มข้นสูงสุดที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียไม่เกิน 500 ยูนิต สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ซึ่งเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่ จำกัดกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ไม่เสี่ยงต่ออาการเลือดออก แต่ผู้ป่วยที่อยู่ในวัยเรียนบางคนมีกิจกรรมที่มากขึ้น หรือเคยได้รับแฟคเตอร์แปดเข้มข้นปริมาณ 1,500-2,000 ยูนิต สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งจากงบกรมบัญชีกลางเนื่องจากบิดามารดาเป็นข้าราชการ และเบิกจากต้นสังกัดไม่ได้เมื่อผู้ป่วยอายุเท่ากับ 20 ปี ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย (International Hemophilia Training Center-Bangkok) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งได้รับแฟคเตอร์แปดเข้มข้นบริจาคจากองค์การฮีโมฟีเลียโลก (World Federation of Hemophilia) จำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่มีปัญหาเลือดออกมาก มีสารต้านแฟคเตอร์ การรักษาขจัดสารต้านแฟคเตอร์ในผู้ป่วยเด็ก จึงได้แบ่งปันแฟคเตอร์แปดเข้มข้นบริจาคจากองค์การฮีโมฟีเลียโลก (World Federation of Hemophilia) จำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่มีปัญหาเลือดออกมาก มีสารต้านแฟคเตอร์ การรักษาขจัดสารต้านแฟคเตอร์ในผู้ป่วยเด็ก จึงได้แบ่งปันแฟคเตอร์แปดเข้มข้นจำนวนหนึ่งสำหรับผู้ป่วยในวัยเรียนเพิ่มเติมปีละไม่เกิน 3 คน อนึ่ง แฟคเตอร์แปดเข้มข้นที่ได้รับบริจาคมีช่วงชีวิตที่เหลือ (shelf life) สั้นใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว แต่ยังมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการใช้อยู่

ดังนั้น ผู้ปกครองและผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในวัยเรียนที่สนใจจะขอรับแฟคเตอร์แปดเข้มข้นบริจาค กรุณาเตรียมเอกสารสำคัญต่อไปนี้

1. ใบสมัครโครงการรับแฟคเตอร์บริจาค

2. ใบรับรองแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยและการใช้แฟคเตอร์บริจาค

3. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัครจากครูประจำชั้น

4. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัครจากครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร

5. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัครจากชมรมผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย/กลุ่มผู้ป่วยในจังหวัดหรือภาค
 

กรุณาส่งเอกสารสำคัญ 5 อย่างไปที่ ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

คณะกรรมการของศูนย์ฝึกอบรมโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย จะพิจารณาและจัดสรรแฟคเตอร์แปดเข้มข้นให้แก่แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อควบคุมการใช้แฟคเตอร์แปดเข้มข้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่