ท่านที่สนใจสมัครโครงการรับแฟคเตอร์บริจาคนี้ โปรดอ่านตามเอกสารด้านล่างนี้อย่างละเอียด
และ download เอกสารใบสมัครแนบทางเมนูซ้ายมือ ซึ่งประกอบด้วย PDF จำนวน 2 files 

เอกสารสำคัญ ที่ท่านต้องนำส่ง ในข้อ 3, 4 และ 5 สามารถใช้แบบฟอร์มเดียวกัน คือ แบบฟอร์ม
"จดหมายแนะนำตัวผู้สมัครโครงการแฟคเตอร์บริจาค" 

เอกสารทั้งหมดสามารถอยู่ในรูปของ Electronic files ได้ และท่านสามารถส่ง email ไปได้ที่ 
ampaiwan.jua@mahidol.ac.th
หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564