เริ่มต้นโครงการ Better HemoLife โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ โค้ช และผู้จัดงาน ได้ทำความเข้าใจในการออกกำลังกาย
โดยจะใช้ Smart watch ในการบันทึกกิจกรรมการออกกำลังกาย และนำไปสู่งานวิจัยต่อไปอีกด้วย