ขอเชิญผู้ป่วย ครอบครัว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลโรคฮีโมฟีเลีย เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์
ในเรื่อง การรักษาโรคฮีโมฟีเลียในสถานการณ์ปัจจุบันตามสิทธิ สปสช.
โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

รวมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มีสารต้าน และผู้ดูแลผู้ป่วย
เพื่อเข้าใจและร่วมพัฒนาการดูแลโรคฮีโมฟีเลียให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต 
 
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565. เวลา 10.00-11.00 น.
ทางออนไลน์ Zoom 
Meeting ID: 825 0280 8699
Passcode: 779792