ข่าวและกิจกรรม

การแบ่งระดับความรุนแรงของโรคฮีโมฟีเลีย

ความรุนแรงของโรคฮีโมฟีเลีย ขึ้นกับระดับแฟคเตอร์ที่ผู้ป่วยมีอยู่ คนปกติจะมีระดับแฟคเตอร์ VIII หรือแฟคเตอร์ IX 50-150% ในขณะที่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ และโรคฮีโมฟีเลีย บี มีระดับแฟคเตอร์ VIII หรือแฟคเตอร์ IX ต่ำมาก คือ มีระดับตั้งแต่น้อยกว่า 1% ถึง 25% ดังแสดงในรูป ผู้ที่มียีนโรคฮีโมฟีเลียแฝงจะมีระดับแฟคเตอร์ 25-50% ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในครอบครัวเดียวกัน จะมีความรุนแรงของโรคคล้ายคลึงกัน

ความรุนแรงของโรคฮีโมฟีเลีย (Degree of Severity) สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

1. ชนิดรุนแรงมาก (Severe)

มีระดับแฟคเตอร์ VIII หรือแฟคเตอร์ IX น้อยกว่า 1% ผู้ป่วยจะมีอาการเลือดออกในข้อหรือกล้ามเนื้อ เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้รับอุบัติเหตุ ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยบางรายตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ก็พบว่า มีข้อเข่าบวม และปวดมาก ซึ่งจะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างรีบด่วน หากทิ้งไว้เข่าที่บวมก็จะบวมมากขึ้น ผู้ป่วยจะปวดมากขึ้น และถ้าอาการเลือดออกเกิดขึ้นเรื้อรัง โดยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะทำให้มีข้อพิการ กล้ามเนื้อลีบ ข้อเข่าจะติด เหยียดเต็มที่ไม่ได้ เดินได้ไม่ถนัด หากเกิดขึ้นกับข้อศอก ข้อศอกจะงอติด เหยียดข้อศอกให้ตรงไม่ได้ ทำให้ใช้แขนและมือได้ไม่ถนัด

2. ชนิดรุนแรงปานกลาง (Moderate)

มีระดับแฟคเตอร์ VIII หรือแฟคเตอร์ IX 1-5% ผู้ป่วยจะมีอาการเลือดออกในข้อหรือกล้ามเนื้อ เมื่อได้รับอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ก็จะทำให้มีข้อพิการได้เช่นเดียวกับชนิดรุนแรงมาก

3. ชนิดรุนแรงน้อย (Mild)

มีระดับแฟคเตอร์ VIII หรือแฟคเตอร์ IX มากกว่า 5-25% ผู้ป่วยมักจะมีเลือดออกมาก เมื่อได้รับภยันตรายที่รุนแรง หรือได้รับการผ่าตัด หรือถอนฟัน ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีอาการเลือดออกในข้อ ในกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติ

Credit : ข้อมูลจาก ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย-กรุงเทพฯ คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
COPYRIGHT 2013 THAI HEMOPHILLIA PATIEN CLUB
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400