ข่าวและกิจกรรม

 

การประชุมสัมมนา Advocacy in Action (AIA) ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2558 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยครั้งแรกที่จัด ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทางชมรมฯ ได้ส่ง คุณพงษ์ศักดิ์ และคุณเอกวัฒน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วม ครั้งนี้ทาง WFH ผู้จัดงาน กำหนดให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประเทศละ 2 คน ซึ่งได้แก่ คุณวันทา ตัวแทนเครือข่ายภาคใต้ และ คุณมิกซ์ และมีคุณสุพัตรา และคุณเอกวัฒน์ เป็นผู้สังเกตการณ์
 
การประชุมสัมมนานี้ เป็นการนำประเทศในภูมิภาคเอเซีย มารวมกันเรียนรู้เรื่องการสร้างความเข้มแข็งใหักับองค์กรฮีโมฟีเลีย รวมถึงการหาเครือข่ายความช่วยเหลือจากหลากหลายแหล่ง โดยมีวิทยากรหลักจาก WFH ผู้มีประสบการณ์การสร้างองค์กรฮีโมฟีเลีย
 
COPYRIGHT 2013 THAI HEMOPHILLIA PATIEN CLUB
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400