JOURNAL

NEWS & ACTIVITIES


February 23, 2024
ฮีโมฟีเลียเดย์ 2567 งานพบปะสังสรรค์ประจำปี


August 21, 2021
ความท้าทายของโรคเลือดออกง่ายในยุคโควิด


March 24, 2021
สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียในสิทธิประกันสังคม
สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียในสิทธิประกันสังคม


December 21, 2021
พบปะสังสรรค์ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย โรงพยาบาลรามาธิบดี
พบปะสังสรรค์วัน RAMA-HEMOPHILIA day สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวฮีโมฟิเลีย


December 24, 2021
พบปะสังสรรค์ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


December 24, 2021
งานพบปะสังสรรค์ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย รพ.พระมงกุฎเกล้า


February 08, 2022
กิจกรรมเครือข่ายภาคกลาง


February 08, 2022
ประชุมเครือข่ายภาคเหนือ