ติดต่อ

Keep in touch

ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย

งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

FB: Thai Hemophilia Patient Club
Email: info.thpc@gmail.com
Call: 022004105