เกี่ยวกับฮีโมฟีเลีย

เป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้วที่ได้มีการจัดตั้งชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ป้จจุบันเรามีสมาชิกมากกว่า 500 คน จากทั่วประเทศ มีเครือข่ายตามภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีเครือข่ายผู้ป่วยส่วนกลางที่กรุงเทพฯ ในการประสานการทำงานกับมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ที่มี ศ.พญ.เกียรติคุณ ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธาน 

รายนามกรรมการชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย

อาจารย์มณฑล สุวรรณนุรักษ์ ประธาน
คุณเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ รองประธาน
คุณลัดดาวัลย์ อัครพัฒนานุกูล เลขานุการ
คุณพงษ์ศักดิ์ เหรัญญิก
คุณพิเศษ รักเดช ปฏิคม
คุณศรีสุภา แก้วประพาฬ กรรมการ
คุณวันทา กรรมการ
คุณนาวิน ปักจะโก กรรมการ
คุณสายันต์ ฉิมประดิษฐ์ กรรมการ
คุณขจรศักดิ์ กรรมการ
   

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายผู้ป่วย ได้ที่ คุณเอกวัฒน์ 0859703311

COPYRIGHT 2013 THAI HEMOPHILLIA PATIEN CLUB
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400