เกี่ยวกับฮีโมฟีเลีย

องค์กรฮีโมฟีเลียโลก หรือ World Fereration of Hemophilia (WFH) เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีและน่าเชื่อถือ ประเทศไทยเป็นสมาชิกหนึ่งของ WFH เราร่วมกิจกรรมและงานสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดย WFH ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wfh.org

COPYRIGHT 2013 THAI HEMOPHILLIA PATIEN CLUB
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400